Een cocktail van crisissen

Zelden is er een periode geweest met zoveel gelijktijdige crisissen. De oorlog in Oekraïne, een reeks lockdowns in China, wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen, exploderende energieprijzen en een uit de hand gelopen inflatie. Elk van deze crisissen zou voldoende zijn om de huidige situatie een naam te geven, zegt Dr. Bert Flossbach van Flossbach von Storch.

Een cocktail van crisissen is echter geen optelsom van afzonderlijke problemen, maar een mengsel van verschillende problemen. De crisissen staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar (de oorlog in Oekraïne jaagt bijvoorbeeld de inflatie aan) of hebben tegengestelde effecten (zwakkere economische groei tempert de inflatie). Gelukkig bieden crisissen ook kansen. De langetermijneffecten kunnen ook positief zijn, wat de analyse en beoordeling van een cocktail van crisissen bemoeilijkt.

Voorspellingen zijn onzeker en vereisen bescheidenheid. Crashprofeten moeten het logischerwijze ten minste af en toe bij het rechte eind hebben. De notoire optimisten hebben op lange termijn altijd gelijk, maar kunnen in de tussentijd soms behoorlijk dom overkomen. In geval van een crisiscocktail moet men zich concentreren op de belangrijkste economische cijfers, ook al kan dit koudhartig overkomen gezien het lijden van veel mensen die door de oorlog zijn getroffen.

De nadruk ligt op de inflatie. Dit heeft ernstige gevolgen voor de rentevoeten, de mensen en de economie. Wie tegenwoordig een langetermijnvooruitzicht durft te geven, moet op zijn hoede zijn voor monocausale voorspellingen, die vaak worden weerlegd door onverwachte ontwikkelingen buiten het waarnemingsgebied.

Niet elke voorspelling komt uit - en de voorspellingen die uitkomen, hebben niet noodzakelijkerwijs de verwachte effecten. Economen zijn vertrouwd met het dilemma van economische prognoses. Zelfs als ze uitkomen, hebben ze niet noodzakelijkerwijs een voorspellende kracht voor afzonderlijke sectoren en bedrijven. Vaak is het zo dat men al in een recessie zit, maar het nog niet weet. De markten hebben zich al gecorrigeerd (zoals nu het geval is), maar de statistieken geven pas enkele weken of maanden later de bevestiging. De markten zijn vaak al over het ergste heen tegen de tijd dat de sombere voorspellingen bekend worden gemaakt.

Stijgende rentevoeten vertragen de economische activiteit

De stijgende rentevoeten zijn niet alleen pijnlijk voor obligatiehouders, maar ook voor potentiële leners, wier droom om een eigen huis te bezitten nu in duigen valt als gevolg van de aanzienlijk hogere hypotheekrente. In de VS is de rente voor de gebruikelijke 30-jarige hypotheken voor het eerst sinds het begin van het jaar gestegen van een goede drie procent tot tijdelijk zes procent. Ook in Europa zijn hypothecaire leningen aanzienlijk duurder geworden. Terwijl je eind 2021 in Duitsland nog een lening met een vaste rente voor 10 jaar kon krijgen tegen één procent, is dat nu vaak meer dan drie procent. Bouwprojecten worden abrupt stopgezet omdat veel projecten niet meer rendabel zijn of niet meer kunnen worden gefinancierd.

In hoeverre stijgende rentetarieven de bedrijvigheid in de economie afremmen, zoals onlangs in 2018 het geval was, en daarmee wat meer druk op de inflatieketel zetten, valt nog te bezien. Deze keer is het anders, omdat er ook knelpunten aan de aanbodzijde bestaan en die zijn bij een hogere rente aanzienlijk moeilijker op te heffen dan bij een hausse van de vraag. Inflatie werkt echter ook als een belastingverhoging die de consumptie tempert. Met name de forse stijging van de energie- en voedselprijzen slorpt een veel groter deel van het huishoudbudget op. Als dit niet wordt gecompenseerd door hogere lonen, blijft er minder geld over voor andere zaken. Dit kan aanvankelijk worden gecompenseerd door beschikbare besparingen, maar drukt vervolgens de reële groei.

Is er een recessie op komst?

Het antwoord is: ja! Maar niemand weet waar of wanneer, hoe erg het zal zijn, hoe lang het zal duren of wat de gevolgen zullen zijn voor het monetaire en begrotingsbeleid. Als Vladimir Poetin de gaskraan definitief dichtdraait, zal dat waarschijnlijk een aanzienlijk negatief effect hebben op de Duitse economie. Een Duits chemiebedrijf zal echter heel anders worden getroffen dan een Amerikaanse softwareleverancier. Hetzelfde geldt voor een daling van de bouwactiviteit of moeilijkheden in de vastgoedsector, die zeer verschillende gevolgen kunnen hebben voor huishoudens en bedrijven. Wat zouden de centrale banken doen als de economie instort en zou de regering nieuwe hulppakketten verstrekken? Wie zal het zeggen?

Het lijdt geen twijfel dat de kans op een economische vertraging is toegenomen. Of en wanneer dit kan uitmonden in een recessie en wat dat zou betekenen voor de financiële markten en de aandelenkoersen is een andere zaak. Aandelenmarkten anticiperen doorgaans beter op een recessie dan economen, die vaak slechts de rol van kroniekschrijvers spelen. Misschien waren de scherpe koersdalingen in de eerste helft van het jaar wel voorboden van een naderende recessie, die overigens niets ergs is, maar gewoon een natuurlijk reinigingsproces voor de economie. Dit treft vooral bedrijven die alleen dankzij de extreem lage (nominale) rente zo lang het hoofd boven water hebben kunnen houden.

De oorzaken van een recessie kunnen ook zeer verschillend zijn. Een aanbodschok zoals een oliecrisis heeft heel andere gevolgen voor sectoren en bedrijven dan een algemene ineenstorting van de vraag zoals die zich twee jaar geleden voordeed aan het begin van de pandemie. Toen zakte de olieprijs in de VS zelfs een tijdlang onder nul. Raffinaderijen gingen dicht en de vraag naar olie stortte in. Niemand wilde het kleverige goedje meer. De olievoorraden daalden binnen een paar weken met gemiddeld 60 procent. Deze keer is het precies andersom. De olieprijs lijdt niet onder de economie. De economie lijdt onder de stijgende olieprijs. Nu profiteren de olieproducenten en hun aandelen. Het huidige enthousiasme voor olieaandelen - die onlangs door beleggers werden afgewezen - verbleekt echter wanneer men naar hun geschiedenis kijkt, die op een achtbaanrit lijkt.

Om met olieaandelen evenveel te verdienen als met een breed gespreide portefeuille, moet je voortdurend nauwkeurige prognoses hebben van de economische groei en van mogelijke externe schokken, zoals oorlogen of pandemieën.

Hetzelfde geldt voor aandelen in andere sectoren, zoals luchtvaartmaatschappijen, banken, grondstoffenproducenten en staalproducenten, die ook sterk afhankelijk zijn van exogene factoren. Hun toekomst hangt vaak af van moeilijk voorspelbare ontwikkelingen of verrassende gebeurtenissen. Daarom vermijden wij aandelen in deze sectoren, behalve in gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen. Dit geldt ook voor bedrijven met een hoge schuldenlast en een onzekere bedrijfsontwikkeling, waarvan het voortbestaan in gevaar kan worden gebracht door stijgende rentetarieven.

Hoewel alle ondernemingen uiteindelijk op de een of andere manier door de economische groei worden beïnvloed, hebben sommige er meer en andere minder last van, afhankelijk van de mate waarin zij controle hebben over hun eigen toekomst. Ook solide balansen, d.w.z. vooral een lage schuldenlast en grote kasreserves, spelen een belangrijke rol. Zij bieden flexibiliteit en bescherming tegen stijgende rentetarieven. De rentevoet speelt echter ook een andere, veel belangrijkere rol. Hij beïnvloedt alles en iedereen, direct of indirect, omdat hij wordt gebruikt als maatstaf voor de waardering van alle beleggingen. Hoge rentevoeten verlagen de waarde van een belegging en lage rentevoeten verhogen de waarde ervan, ongeacht of de belegging in obligaties, aandelen of vastgoed is. ​

Aangezien beleggers niet bereid zijn geld uit te lenen onder hun inflatieverwachtingen, althans niet voor altijd, zijn inflatie of inflatieverwachtingen de belangrijkste factor die van invloed is op rentetarieven en obligatierendementen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de nominale rente en de reële rente (na aftrek van de inflatie). De nominale rentevoeten, of de rendementen op overheidsobligaties, zijn in de voorbije maanden aanzienlijk gestegen, terwijl de reële rentevoeten bleven dalen als gevolg van de hoge inflatie. We hebben dus te maken met een ambivalente renteomslag, waarbij de ene stijgt en de andere daalt.

De rente op staatsobligaties is in de VS al boven de drie procent gestegen, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de nog sterkere stijging van het inflatiepercentage, dat aan het eind van de periode 8,6 procent bedroeg, waardoor de reële rente daalde tot min 5,2 procent. De situatie in de eurozone is vergelijkbaar. Duitse Bunds leverden aan het eind van de periode 1,5 procent op. Hoewel dit aanzienlijk hoger is dan aan het begin van het jaar, is het een schrale troost gezien de inflatie van 8,6 procent in de eurozone en 7,6 procent in Duitsland, vooral omdat de Duitse inflatie in juni profiteerde van speciale effecten zoals het "negen-eurokaartje" (een maatregel van de Duitse federale regering om de consumenten te beschermen tegen de stijgende energieprijzen in Duitsland. De prijs van een maandabonnement voor het openbaar vervoer zou gedurende drie maanden in de zomer negen euro per maand bedragen).

Kan de inflatie nog worden gestopt?

Voor het eerst in decennia wordt de inflatie weer bewust opgemerkt en door veel mensen steeds meer als pijnlijk ervaren. Werknemers eisen loonsverhogingen om het verlies aan koopkracht te compenseren. Bedrijven moeten dan hogere prijzen vragen om te voorkomen dat de gestegen arbeidskosten hun winsten doen instorten. Als de hoge inflatieverwachtingen zich stevig in de hoofden van de mensen nestelen en hun looneisen hoog genoeg zijn om ten minste de inflatie te compenseren, beginnen de lonen achter de prijzen aan te jagen en jagen de prijzen op hun beurt achter de lonen aan. Het is zeer moeilijk dit proces te stoppen als het eenmaal op gang is gebracht. Het is nog te vroeg om te spreken van een echte loon-prijsspiraal, die verschillende ronden van looneisen zou vergen om tot stand te komen. Wij naderen echter een omslagpunt dat het voor de centrale banken zeer moeilijk zal maken de tendens te doorbreken en zelfs maar in de buurt te komen van de gewenste inflatiedoelstelling van twee procent.

De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, erkent dit nu en toonde meer vastberadenheid met de recente renteverhoging van 0,75 procentpunt. Powell heeft bewondering voor zijn legendarische voorganger Paul Volcker, die van 1979 tot 1987 voorzitter was van de Amerikaanse Federal Reserve. Toen de inflatie aan het eind van de jaren zeventig steeds dreigender werd en opliep tot meer dan 12 procent, trapte de kersverse Fed-voorzitter Volcker op de rem. Hij verhoogde het belangrijkste rentetarief eerst tot 15 procent en verlaagde het vervolgens weer licht. Toen de inflatie boven de 14 procent bleef stijgen, nam hij een risico en trapte hij op de rem. Hij verhoogde het belangrijkste rentetarief tot 20 procent, een niveau dat vandaag de dag ondenkbaar is, haalde zijn voet van het pedaal en trapte vervolgens weer op de rem toen de inflatie nog steeds weigerde zich gewonnen te geven. In de loop van dit "stop-and-go"-beleid verhoogde hij de basisrente tot viermaal toe tot 20%, waardoor de inflatie eind 1982 tot 4% was gedaald. Het belangrijkste rentetarief bedroeg toen nog steeds een opmerkelijke 8,5%, hetgeen overeenkomt met een reëel tarief van 4,3%. Deze afremmingsmanoeuvre had zijn kosten. De economie raakte in een recessie. Maar uiteindelijk redde Volcker niet alleen de inflatie, maar ook het fiatgeldsysteem zonder onderpand, dat tien jaar na het einde van de goudprijsbinding op instorten stond.

Paul Volcker was in staat deze koorddans uit te voeren omdat de Amerikaanse staatsschuld destijds minder dan 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg, en niet 125 procent zoals nu. Jerome Powell zou nu ook zo'n "stop-and-go"-strategie kunnen proberen, maar dan op een beduidend lager niveau, omdat zijn manoeuvreerruimte door de hoge staatsschuld een stuk kleiner is. Rentevoeten hoger dan het inflatiepercentage die vroeger nodig waren om de prijzen niet te laten stijgen, zijn vandaag ondenkbaar met inflatiepercentages van zeven of acht procent. De enige hoop is dan ook dat de inflatiedruk aan de aanbodzijde weer afneemt en de inflatie vanzelf afneemt.

De Bank of Japan (BoJ) gaat haar eigen weg. Zij heeft een bovengrens van 0,25 procent gesteld aan de opbrengst van 10-jarige staatsobligaties. Zodra het rendement boven dit niveau uitstijgt, komt zij in actie en koopt zij onbeperkt obligaties op. Alleen al in de week van 13 tot 17 juni kocht de BoJ voor 7,5 biljoen JPY aan obligaties, wat neerkomt op ongeveer 50 miljard euro. Als de BoJ, die nu bijna de helft van alle staatsobligaties bezit, dit tempo aanhoudt, zal zij tegen het voorjaar van 2024 nagenoeg de volledige Japanse staatsschuld hebben opgekocht. Hoewel dit een hypothetisch scenario is, toont het niettemin aan hoe standvastig de bank is in het nastreven van haar ultraloose monetaire beleid in een omgeving van wereldwijd stijgende rentetarieven. Dit zou ook kunnen worden gebaseerd op een plan om de schuld - momenteel ongeveer 260 procent van het BBP - van het geïndustrialiseerde land met de hoogste schuldenlast ter wereld op elegante wijze weg te werken. Dit zou betekenen dat de Bank of Japan de rol van Mephisto op zich neemt en uit het niets gecreëerd geld gebruikt om het land van zijn schuldenberg te verlossen.

Dat zou echter ook leiden tot een blijvend verlies van vertrouwen in de munt, die onlangs is gedaald tot JPY 136 per US-dollar, het laagste niveau sinds 1998. De verkopers ruilen waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de opbrengst van de obligatieaankopen van de centrale bank in voor Amerikaanse dollars en gebruiken die vervolgens om Amerikaanse Treasuries met aanzienlijk hogere rendementen te kopen. De Japanse centrale bank verzwakt dus niet alleen de yen, maar tempert indirect ook de stijging van de obligatierente in de VS.

Hoewel het voor sommige landen met een hoge schuldenlast zeker aantrekkelijk zou zijn, kan de Europese Centrale Bank (ECB) deze weg niet volgen. De situatie waarmee de ECB wordt geconfronteerd is veel gecompliceerder en zelfs precair. Zij moet de "kwadratuur van de cirkel" zien te vinden:

Ad 1. De eerste renteverhoging is gepland voor juli. De depositorente zal worden verhoogd van min 0,5 tot min 0,25 procent en vervolgens in september waarschijnlijk nog eens met ten minste 0,5 procentpunt. Daarmee is de ECB de laatste centrale bank - met uitzondering van de Bank of Japan - die renteverhogingen gebruikt om de inflatie te bestrijden. Zij heeft lange tijd chronisch optimistische inflatievoorspellingen gebruikt om het gevaar van inflatie te minimaliseren. Dit heeft haar al heel wat geloofwaardigheid gekost en daardoor ook de euro verzwakt. De ECB verwacht nu al dat de inflatie in 2024 tot slechts 2,1 procent zal zijn gedaald, wat als uiterst optimistisch kan worden omschreven ("mooi weer morgen").

Ad 2. Het risico van een toenemende versplintering van de eurozone is in juni voor het eerst sinds de eurocrisis weer groter geworden. Het rendement op 10-jarige Italiaanse staatsobligaties steeg tot een dreigend niveau van vier procent, wat neerkomt op een rendementsverschil van ongeveer 2,5 procentpunt ten opzichte van Duitse Bunds. De ECB riep daarop snel een spoedvergadering bijeen en meldde de ontwikkeling van een nieuw antifragmentatie-instrument dat ervoor moest zorgen dat het monetaire beleid in alle landen van de eurozone effectief zou zijn en zou helpen om economisch ongerechtvaardigde rendementsverschillen op staatsobligaties tegen te gaan. De vraag is: wat betekent "economisch ongerechtvaardigd"? Als u bijvoorbeeld het rendement op Italiaanse staatsobligaties (kredietrating BBB) vergelijkt met een obligatie-index met dezelfde kredietrating, is er geen sprake van een economisch ongerechtvaardigd verschil. Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen wat ze eigenlijk willen doen. Het doel is om de financieringskosten van landen met een hoge schuldenlast te beperken om eurocrisis 2.0 te voorkomen - "whatever it takes".

Ad 3. Op 21 juli, na de volgende vergadering van de ECB, zal gedetailleerde informatie over het nieuwe anti-fragmentatie-instrument worden gepresenteerd. Het verder uitbreiden van obligatiebezit is niet langer gepast in een periode waarin inflatie wordt bestreden. Gerichte aankopen van obligaties van landen met een hoge schuldenlast zouden daarom moeten worden gecompenseerd door de verkoop van Duitse Bunds. De Duitse Bundesbank, die de obligaties aanhoudt, zou verliezen lijden om de rentelasten van andere landen te verlagen. Dat is politiek moeilijk te communiceren en zou waarschijnlijk om juridische redenen niet door de Bundesbank worden geaccepteerd.

Ad 4. De ECB zal een duidelijk standpunt moeten innemen om het vertrouwen als beschermer van de monetaire stabiliteit te behouden. Enorme renteverhogingen zullen ook nodig zijn als de inflatie hardnekkig blijft, hetgeen betekent dat een scherpe recessie moet worden geaccepteerd. Dit zal ook een zware last betekenen voor veel particuliere kredietnemers, zoals die in de onroerend-goedsector, en dus ook voor het bankwezen. De enige hoop die anders overblijft is dat de geest zelf terugkeert in de fles en de inflatie weer aanzienlijk afneemt, zelfs zonder een reële rentehamer. Dit lijkt echter vrij onwaarschijnlijk. Het zou al een groot succes zijn als de geplande homeopathische renteverhogingen de inflatie zelfs maar weer in de buurt van het streefniveau van twee procent zouden brengen. Nadat de inflatie van de grondstoffenprijzen is afgenomen, zullen middellange- en langetermijntendensen zoals het demografisch gegenereerde tekort aan arbeidskrachten, de aanhoudend hoge kosten van de ontkoling en de kosten van het veiligstellen van de toeleveringsketens tot een hogere inflatiebasis leiden.

Tekort economie en disfunctionele infrastructuur

De situatie is een paradox. Bedrijven melden volle orderboeken en het spook van een recessie waart rond op de financiële markten. Een reeks lockdowns in China, congestie in de havens en een algemene capaciteitsvermindering tijdens de pandemie van het Coronavirus hebben hardnekkige knelpunten in de bevoorrading doen ontstaan. Bedrijven besparen op materialen die zij door gelukkige omstandigheden hebben kunnen bemachtigen. Dit doet denken aan de omstandigheden in de Duitse Democratische Republiek (DDR), toen de mensen kochten wat beschikbaar was. Er is ook een groot tekort aan arbeidskrachten. Restaurants zijn nog maar vier dagen per week open in plaats van zes, evenementen worden afgelast wegens gebrek aan veiligheidspersoneel en er zijn niet langer voldoende vaklui. Bussen, treinen en vluchten worden geannuleerd en er zijn niet genoeg vrachtwagenchauffeurs. De Deutsche Bahn werd verondersteld meer vracht en passagiers van de weg naar het spoor te vervoeren om de klimaatcrisis en de congestie op de wegen tegen te gaan. Het tegendeel is waar. Het disfunctioneren van de Deutsche Bahn in tijden van grote knelpunten in het aanbod blijkt nog een nadeel te zijn voor Duitsland en dus voor Europa als geheel.

Hetzelfde geldt voor de digitalisering, die slechts langzaam vordert, vooral in Duitsland. Overheidsinstanties waar faxapparaten en circulatiemappen nog tot de belangrijkste hulpmiddelen behoren en het werk op vrijdag al om 12.00 uur eindigt, blijken steeds meer een hinderpaal voor groei en productiviteit te zijn. De gevolgen zijn hogere kosten voor burgers en bedrijven, een afnemend concurrentievermogen, lagere belastinginkomsten en grotere begrotingstekorten. De tekortschietende economie en de disfunctionele infrastructuur versterken elkaar. Ze vertragen de economie en drijven de prijzen op.

De oplossing: duurzaam denken en handelen

Het aantal en de virulentie van de hierboven geschetste problemen zouden dit verslag over de kapitaalmarkt gemakkelijk in een dystopie kunnen veranderen. Naast het beschrijven van problemen proberen wij echter ook steeds mogelijke oplossingen te schetsen die duurzaam succes beloven. De erbarmelijke toestand van onze infrastructuur toont de fatale gevolgen aan van kortetermijndenken dat vaak niet verder reikt dan een enkele zittingsperiode of ambtstermijn. Langetermijndenken en duurzaam succes worden niet gemeten in jaren of decennia, maar in generaties. In plaats van problemen onder het tapijt te vegen, zoeken langetermijndenkers naar oplossingen. Dit bevordert innovatie en is de sleutel tot het overwinnen van veel problemen. Onderzoek en ontwikkeling moeten echter ook lonend zijn. Daarvoor zijn betrouwbare randvoorwaarden en economische stimulansen nodig. Hoge belastingen, verlammende bureaucratie, ideologisch gedreven nationaliseringsfantasieën en een disfunctionele infrastructuur vormen geen omgeving die uitnodigt tot hoge prestaties.

Crisissen bieden altijd kansen en grote crisissen bieden grote mogelijkheden. Men moet met de rug tegen de muur staan voordat de mislukkingen uit het verleden zonder ideologische vooringenomenheid kunnen worden aangepakt en de uitdagingen van vandaag (infrastructuur, demografie, klimaat, enz.) kunnen worden overwonnen. Wat lang voor onmogelijk werd gehouden, gebeurt nu plotseling heel snel. Een voorbeeld is het programma van 100 miljard euro voor de Duitse strijdkrachten dat vrijwel van de ene dag op de andere werd goedgekeurd als gevolg van de nieuwe dreigingssituatie. Hetzelfde geldt voor het besluit om LNG-terminals te bouwen om de aardgasvoorziening veilig te stellen, die ook na de geplande uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen nog voor onbepaalde tijd van belang zal blijven.

Zoals de Oostenrijkse econoom Eugen von Böhm-Bawerk meer dan 100 jaar geleden al opmerkte, is een sterke politieke wil nodig die de economische wetten niet overtreedt.

Er zijn veel voorbeelden van politieke hersenschimmen die gedoemd waren te mislukken en die de problemen van vandaag veroorzaken of verergeren:

• De poging van Poetin om een nieuw Sovjetrijk te stichten door Oekraïne binnen te vallen zal niet slagen, maar zal op lange termijn wel tot grote sociale en economische kosten leiden die Rusland blijvend verzwakken.

• Xi Jinping's zero-Covid-strategie veroorzaakt niet alleen grote economische schade, maar drijft China ook in een isolement en creëert een langdurige "brain drain" die het innovatie- en concurrentievermogen van het land zal verzwakken.

• Recep Tayyip Erdoğan's poging om de galopperende inflatie te bestrijden met renteverlagingen was in strijd met alle economische redelijkheid. Hierdoor kelderde de Turkse lira en steeg de inflatie tot 78,6 procent.

• De door sommige Duitse politici bejubelde huurplafonds en de strenge eisen voor de energierenovatie van gebouwen zijn bedoeld om woningen betaalbaarder te maken en de energievoetafdruk van de bouwsector te verbeteren. Het tegendeel is waar. Woningbouw en -renovatie worden minder aantrekkelijk, de woningnood verergert en de energievoetafdruk lijdt eronder. Dit is nadelig voor woningzoekenden, huurders, verhuurders en het milieu.

• De overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en de gelijktijdige sluiting van kolen- en kerncentrales gaat voorbij aan de behoefte aan een zekere energievoorziening tijdens de overgangsfase en vergroot de rampzalige afhankelijkheid van Russische gasleveringen met ernstige ecologische, economische en sociale nevenschade.

• Centrale banken probeerden met goedkoop geld elke crisis te vermijden of op te lossen, waardoor veel schuldenaren gevaarlijk afhankelijk werden van permanent lage rentetarieven.

• De ESG-taxonomie, waarvan delen nog vaag zijn, heeft tot doel een actiekader voor beleggers vast te stellen dat subjectieve parameters objectief maakt. Het te verwachten misbruik door "greenwashing" heeft geleid tot onzekerheid bij aanbieders van financiële producten en beleggers. Er werd een bureaucratisch monster in het leven geroepen dat het tegendeel is van duurzaam, maar nieuwe werkterreinen creëerde voor ratingbureaus, verkopers van gegevens, adviseurs, accountants, advocaten en aanbieders van ondoorzichtige producten.

Milieu- en klimaatbescherming, meer voorzieningszekerheid voor alle levensbehoeften, stabiele bevoorradingsketens, betaalbare huisvesting, gezondheid, veiligheid en prijsstabiliteit kunnen niet worden bereikt door herverdeling van wat beschikbaar is, contraproductieve wetten of collectieve onverantwoordelijkheid. Om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan, is een radicale vermindering van de bureaucratie nodig, alsmede stimuleringssystemen die geschikt zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, verantwoordelijkheid en meer doeltreffendheid en efficiëntie.

Doeltreffendheid, efficiëntie en innovatie als sleutel tot succes

Doeltreffendheid betekent doeltreffend werken om doelstellingen te bereiken. Efficiëntie betekent dat doelstellingen worden bereikt op een manier die de middelen het meest ontziet. Het Duitse Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (federaal bureau voor defensietechnologie en -opdrachten) is met zijn 11.000 werknemers een dramatisch voorbeeld van een gebrek aan doeltreffendheid en doelmatigheid, waarvan het disfunctioneren algemene aandacht trok vanwege het programma van 100 miljard euro voor de Duitse strijdkrachten. In het licht van de groeiende staatsschuld en de grote uitdagingen mag het belastinggeld van de burgers niet worden verspild. Vaak ontbreekt het niet aan geld, maar aan doeltreffendheid en doelmatigheid. De normatieve kracht van feiten leidt tot meer pragmatisme in plaats van ideologie. Politici en ambtenaren moeten de koe bij de horens vatten om de cocktail van crisissen te helpen overwinnen. Er zijn enkele tekenen dat dit begint te gebeuren, maar op lange termijn zijn uitgebreide structurele hervormingen nodig.

Dit geldt ook voor bedrijven. Noodzaak is de moeder van uitvinding en innovatie. Het biotechnologiebedrijf BioNTech heeft in ongelooflijk korte tijd een doeltreffend vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld. Naast de creatieve drive van de oprichters en hun team hebben honderden miljoenen aan particulier risicokapitaal de basis gelegd voor deze onverwachte innovatie, die een grote zegen is gebleken voor de bevolking en de schatkist van de stad Mainz. Politici, die sceptisch staan tegenover particuliere investeerders en de kapitaalmarkt, konden zich plotseling koesteren in het succes van de onderneming, om even later aan te dringen op een "belasting op overwinsten", te betalen door degenen die van de oorlog of de pandemie profiteerden. Wat overwinsten eigenlijk zijn of hoe ze kunnen worden gemeten, speelde geen rol. De belasting zou eigenlijk de oliemaatschappijen hebben moeten treffen, wier inkomsten profiteerden van de hoge olieprijs na vele magere jaren. Maar omdat er in Duitsland geen oliemaatschappijen zijn, gaat de aandacht plotseling uit naar "winnaars van de pandemie" zoals BioNTech, waarvan de verliezen jarenlang door particuliere investeerders werden gedragen en waarvan de winsten nu ook ten goede komen aan de staatskas. Dit voorbeeld toont aan welke toegevoegde waarde innovaties kunnen hebben voor de samenleving, de aandeelhouders en de staat en geeft een idee van wat mogelijk zou zijn in een klimaat dat vriendelijker is voor ondernemers en innovatie.Wetenschap en bedrijfsleven hebben herhaaldelijk aangetoond dat zij grote uitdagingen kunnen overwinnen en daaruit kunnen groeien. BioNTech is slechts één van de vele voorbeelden. Voor elk spectaculair succes zijn er duizenden onspectaculaire, kleinere innovaties die in talloze bedrijven en onderzoeksinstellingen grotendeels onopgemerkt blijven. Robots, in netwerken opgenomen machines, energiebesparende technieken en processen, nieuwe materialen, efficiëntere werkstromen, enz. Bedenk eens hoe snel en gemakkelijk mensen tegenwoordig toegang hebben tot de wereldwijde kennisbank die via internet beschikbaar is, en hoeveel tijd, reizen, energie en kosten dit bespaart in vergelijking met het verleden.

Dr Bert Flossbach
Dr Bert Flossbach

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flossbach von Storch

Flossbach von Storch is een van Europa's toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf werd in 1998 in Keulen opgericht door Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tot de cliënten behoren fondsbeleggers, institutionele beleggers, vermogende particulieren en families. 

Alle beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van de eigen wereldvisie van het bedrijf, die gebaseerd is op een kritische analyse van de economische en politieke context. Als door de eigenaar geleide onderneming is Flossbach von Storch niet gebonden aan de richtlijnen van een bank of een onderneming.